Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o:

– władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;

– o kontaktach rodziców z dzieckiem;

– w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W przypadku braku porozumienia, o którym powyżej, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka,jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Sąd nie jest zatem zobligowany do ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu z rodziców! Sąd może, jeśli będzie to zgodne z dobrem dzieciaka, pomimo braku porozumienia pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

Dodatkowo sąd może, na zgodny wniosek małżonków, nie rozstrzygać o kontaktach, pozostawiając w gestii rodziców ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Wspólnie zajmowane mieszkanie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Podział majątku

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *