Sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

Niejednokrotnie zdarza się, że rozwiązanie umowy o pracę jest niesłuszne bądź niezgodne z przepisami prawa.

W imieniu naszych klientów wnosimy powództwa do sądu pracy o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach oraz o odszkodowanie.

Sprawy o mobbing i dyskryminację

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

W przypadku, gdy mobbing wywołał u pracownik rozstrój zdrowia, może on dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Należy przy tym pamiętać, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Czym innym jest dyskryminacja. Zgodnie z przepisami prawa: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.”

Wyróżnia się dyskryminację bezpośrednią i pośrednią

W myśl art. 18 3a § 3 kp:” Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.”

Zgodnie zaś z art. 18 3a § 4 kp: „Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.”

Przejawem dyskryminowania jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

W prawie istnieje także pojęcie dyskryminacji ze względu na płeć, przez co należy rozumieć każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy naszych Klientów w sądzie w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Definicja wypadku przy pracy została zawarta w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. I tak za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1)           podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2)           podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3)           w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych “narażeniem zawodowym”. (art. 235 1 kp)

W imieniu naszych Klientów występujemy do sądu z powództwem o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, przygotowujemy i tworzymy pisma procesowe, reprezentujemy Klientów w sądzie.

Spory z ZUS

W imieniu naszych Klientów występujemy do sądu w sprawach przeciwko ZUS. Sporządzamy odwołania od decyzji wydanych przez ZUS we wszystkich sprawach, w tym dotyczących prawa do emerytury, rent, zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Tworzenie regulaminów pracy i innych przepisów wewnętrznych pracodawcy

Prowadzimy obsługę prawną pracodawców. Sporządzamy regulaminy pracy oraz inne przepisy wewnętrzne pracodawcy.

Zapraszamy do kontaktu

Adwokaci w Piasecznie:

Adwokat Jolanta Dymek - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Jolanta Dymek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów i ich egzekwowaniem. Świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

tel.+48 503 041 771
e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

Adwokat Katarzyna Augustyniak - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Katarzyna Augustyniak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

tel. +48 604-115-644
e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl