STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku ma na celu ustalenie, kto nabywa spadek po zmarłej osobie.

Postępowanie to przeprowadza się zarówno, gdy zmarły sporządził testament, jak i gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem na podstawie ustawy.

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Oznacza to, że nie tylko potencjalni spadkobiercy są uprawnieni do złożenia przedmiotowego wniosku do sądu, ale także chociażby wierzyciele spadkodawcy, czy osoby którym przysługuje prawo do zachowku po zmarłym.

Sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, przygotowujemy pisma procesowe, reprezentujemy klientów w sądzie.

ZACHOWEK

W przypadku gdy zmarły pominął najbliższą rodzinę w sporządzonym przez siebie testamencie zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy przysługuje roszczenie pieniężne względem spadkodawców zmarłego. 

Wysokość należnego zachowku określają przepisy kodeksu cywilnego. I tak „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.”

Roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego, gdy Ci nie otrzymali należnego im zachowku w postaci darowizny poczynionej przez zmarłego, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu.

Pamiętaj, że roszczenie o zachowek i o uzupełnienie zachowku ulega przedawnieniu.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie przez Klientów należnego im zachowku. Analizujemy i wspieramy Klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia pozwu w sądzie, prowadzimy rozmowy ze spadkobiercami, sporządzamy pozwy o zachowek oraz inne pisma procesowe, reprezentujemy Klientów w sądzie.

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI TESTAMENTU

Testament może sporządzić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pomocą testamentu spadkodawca rozporządza własnym majątkiem na wpadek śmierci.

Przepisy prawa wprost określają jakie przesłanki muszą zostać spełnione by testament był sporządzony w sposób ważny.

Testament jest także nieważny w sytuacji, gdy został on sporządzony:

1)           w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2)           pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3)           pod wpływem groźby.

I tak na przykład jak wynika z Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r.,( I CSK 115/11): „Nieważny jest testament sporządzony przez spadkodawcę, który z powodu wieku i chorób osłabiających jego aktywność i siłę woli nie jest w stanie przeciwstawić się naciskom i sugestiom osób trzecich, pod których opieką pozostaje (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.)”

Aby unieważnić testament należy podnieść zarzut nieważności testamentu.

SPRAWY O PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

Każdy spadkobierca może spadek po spadkodawcy przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Spadkodawca musi pamiętać by złożyć stosowne oświadczenie w zakreślonym przez ustawodawcę terminie. I tak  oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Przy czym brak złożenia stosowanego oświadczenia jest równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przepisy prawa dają także możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku gdy oświadczenie to zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby.

Naszym zadaniem jest pomóc Klientom podjąć decyzję, czy spadek przyjąć, czy też lepiej go odrzucić. Reprezentujemy także klientów przed sądem.

SPRAWY O NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

Zdarza się, że majątek najbliższej dla nas rodziny trafia do spadkobiercy niegodnego. Wówczas jedynym wyjściem jest udowodnienie przed sądem, że osoba ta jest właśnie osobą niegodną. Przepisy prawa wskazują, że spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli nastąpiła jedna z przywołanych przesłanek tj.:

1)           dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2)           podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3)           umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Spadkobierca niegodny jest wówczas wyłączony z dziedziczenia i traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Z powództwem o uznanie spadkobiercy za niegodnego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Przy czym spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Nadto, jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

W imieniu Klientów występujemy z powództwem o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, pomagamy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, przygotowujemy pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów przed sądem.

Adwokaci w Piasecznie:

Adwokat Jolanta Dymek - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Jolanta Dymek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów i ich egzekwowaniem. Świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

tel.+48 503 041 771
e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

Adwokat Katarzyna Augustyniak - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Katarzyna Augustyniak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

tel. +48 604-115-644
e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl