Sprawy o rozwód / separację

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu.

Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Separacja jest czasem na „zastanowienie się”.

Sąd orzeknie separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Z kolei do rozwiązania małżeństwa przez rozwód konieczne jest, by między małżonkami nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład pożycia.

Zgodnie z przepisami prawa rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W myśl art. 57 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Udzielamy porad prawnych w sprawach o rozwód i separację, przygotowujemy i sporządzamy pozwy o rozwód i separację oraz wszelkie pisma w trakcie trwania procesu, reprezentujemy Klientów przed sądem, prowadzimy także negocjacje z małżonkiem.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Sprawy o alimenty

Reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach o zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Reprezentujemy zarówno osoby uprawnione do otrzymywania alimentów, jak i osoby obowiązane do świadczenia alimentacyjnego.

Występujemy także z powództwem alimentacyjnym przeciwko byłemu małżonkowi.

Sporządzamy pozwy i wszelkie pisma procesowe. Udzielamy porad prawnych.

Zapraszamy do kontaktu

 

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie

Często zdarza się, że rodzice dziecka nie są w stanie wzajemnie porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem. Wówczas, w imieniu Klientów sporządzamy wniosek o kontakty z dzieckiem.

Przed sądem reprezentujemy zarówno rodziców dziecka jak i jego rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej, jak i inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas opiekę nad dzieckiem.

Należy pamiętać, że gdy utrudniane są kontakty z dzieckiem, sąd opiekuńczy nakazuje zapłatę należnej sumy pieniężnej. Postępowanie o zapłatę kwoty, od osoby utrudniającej kontakt z dzieckiem, na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, odbywa się dwuetapowo.

Przygotowujemy wszelkie pisma oraz udzielamy szczegółowych porad prawnych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska, co do zasady przysługuje obydwojgu rodzicom. Władza rodzicielska przysługuje do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Co ważne, władza rodziciela uzależniona jest od posiadania przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych.

Władza rodzicielska jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem wykonywania przez rodzica pieczy nad dzieckiem oraz majątkiem dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska odnosi się do całokształtu spraw dziecka, reprezentowania dziecka oraz nadawaniu mu kierunku wychowania dziecka.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie żyją razem, wówczas sąd opiekuńczy może z uwagi  na dobro dziecka orzec o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W przypadku w którym strony postępowania przedłożą sądowi pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

Reprezentujemy naszych Klientów w sądzie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz sporządzamy wnioski o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej o ograniczenie władzy rodzicielskiej  o zawieszenie władzy rodzicielskiej o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 

Sprawy o podział majątku wspólnego

Z podziałem majątku wspólnego mamy głównie do czynienia przy orzeczeniu przez sąd rozwodu. Możliwy jest podział majątku już przy orzeczeniu rozwodu, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co ważne, podział majątku wspólnego nie zawsze jest równy. Jest możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku. Sąd bierze wówczas pod uwagę jakie wydatki i nakłady poczynione zostały z majątku osobistego na majątek wspólny.

W imieniu naszych Klientów sporządzamy wnioski o podział majątku wspólnego, w tym także o ustalenie nierównych udziałów w majątku. Naszym zadaniem jest ustalenie, co wchodzi w skład majątku wspólnego, co zaś w skład majątku osobistego. Egzekwujemy orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku oraz spłat na rzecz drugiego małżonka. Sporządzamy także pozwy o eksmisję małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie polega na całkowitym bądź częściowym pozbawieniu osoby zdolności do czynności prawnych.

Celem ubezwłasnowolnienia jest zadbanie o dobro osoby, która nie jest w stanie zadbać sama o swoje interesy.

Przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym sąd ustanawia dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna. Przy ubezwłasnowolnieniu częściowym sąd ustanawia kuratora.

Przepisy prawa wprost wskazują, kto może wystąpić do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.

Udzielamy wyczerpujących porad prawnych na temat ubezwłasnowolnienia. Sporządzamy odpowiednie wnioski do sądu oraz reprezentujemy klientów przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu.