Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego i ich organów

Prowadzimy kompleksową i stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) .

Naszym Klientom oferujemy usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej dla Klienta formy spółki. Zakładamy wszystkie spółki prawa handlowego, w tym sporządzamy umowy spółek oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty. Prowadzimy obsługę prawną posiedzeń organów spółek. Dochodzimy w imieniu spółki należnych jej roszczeń. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości spółki. Reprezentujemy spółki przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów regulujących działalność spółek. Zajmujemy się zakładaniem wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej. Naszym Klientom doradzamy wybór właściwej spółki. W imieniu naszych Klientów wykonujemy także czynności przed sądem rejestrowym.

Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały)

Prowadzimy stałą i doraźną obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Kompleksowo opracowujemy dokumentację w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowujemy projekty uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.  Przygotowujemy dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Tworzymy i opiniujemy regulaminy i statuty.

Zapraszamy do kontaktu.

Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej

Coraz częściej zdarza się, że prowadzona egzekucja względem spółki okazuje się bezskuteczna. Wówczas wierzyciel ma możliwość wystąpienia o zaspokojenie swego roszczenia z osobistego majątku członków zarządu spółki z o.o. Możliwość taką przewiduje art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, w myśl którego: „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.”

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze jednak będą odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Jak wskazuje art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych uwolnienie się od odpowiedzialności o której mowa w § 1 jest możliwe, jeżeli członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Zgodnie z art. 299 § 3 kodeksu spółek handlowych: „Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.”

Należy także pamiętać o treści art. 21 Prawa upadłościowego. W przepisie tym wprost zakreślony został termin na zgłoszenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. W myśl art. 21 ust.2 ustawy: 2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. W myśl zaś art. 21 ust. 3 ustawy: 3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Prawo przewiduje także odpowiedzialność karną członków zarządu. Członek zarządu za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (art. 586 ksh).

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. (art. 293§1 ksh).

Analogiczną odpowiedzialność względem członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora spółki akcyjnej przewiduje treść  art.  art. 483  ksh.

Przepisy prawa zawierają także inne przepisy, które w przypadku zaistnienia szkody po stronie spółki powoduje odpowiedzialność cywilnoprawnej członka rady nadzorczej względem spółki. Dla przykładu można wskazać chociażby art. 292 ksh, gdzie ustawodawca wskazał, że kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Innym przepisem jest treść art. 484 ksh w myśl którego: Kto współdziałał w wydaniu przez spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach albo podziale majątku, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli zamieścił w ogłoszeniach lub zapisach fałszywe dane lub w inny sposób dane te rozpowszechniał albo, podając dane o stanie majątkowym spółki, zataił okoliczności, które powinny być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do kontaktu.

Adwokaci w Piasecznie:

Adwokat Jolanta Dymek - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Jolanta Dymek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów i ich egzekwowaniem. Świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

tel.+48 503 041 771
e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

Adwokat Katarzyna Augustyniak - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Katarzyna Augustyniak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

tel. +48 604-115-644
e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl