Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania

Postępowanie przygotowawcze  jest prowadzone zawsze, gdy mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu.

Co do zasady prowadzi i nadzoruje je prokurator. Są jednak sytuacje, gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez policję, czy też inny organ.

Przede wszystkim celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie, czy dany czyn zabroniony został popełniony i czy stanowi on przestępstwo. Jego celem jest także wykrycie i ujęcie sprawcy, wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy oraz zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów.

Należy pamiętać, że podejrzanemu przysługuje prawo do bycia przesłuchiwanym w obecności swojego obrońcy. Wprost stanowi o tym przepis art. 301 kpk.

Samo postanowienie o wszczęciu śledztwa wydawane jest, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W postanowieniu tym określa się zarówno czyn będący przedmiotem przestępstwa jak i kwalifikacje prawną czynu.

W przypadku, gdy podejrzany został zatrzymany bądź czasowo aresztowany, obrońcę może ustanowić osoba trzecia, czyli rodzina podejrzanego, czy jego przyjaciele.

Prawa gwarantuje zatrzymanemu możliwość kontaktu z adwokatem za pomocą telefonu lub w formie bezpośredniej rozmowy.

Kontakt z obrońcą już na etapie postępowania przygotowawczego ma wpływ na całe dalsze postępowanie.  Obrońca uczestniczy bowiem w przesłuchaniu świadków, biegłych oraz ma możliwość zadawania im pytań. Obrońca kontroluje organy ścigania i sprawdza czynności przez nich powzięte.

Reprezentujemy i chronimy interesów podejrzanych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego .

 

Obrona we wszystkich rodzajach postępowań

Zapewniamy obronę we wszystkich rodzajach postępowań:

– w postępowaniu przygotowawczym;

– w postępowaniu sądowym karnym i karnoskarbowym;

– w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie postępowania;

Sporządzamy i redagujemy wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o przerwę w wykonaniu kary, wnioski o przedterminowe warunkowe zwolnienie, wnioski o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, wnioski o ułaskawienie. Sporządzamy prywatne akty oskarżenia.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Reprezentacja pokrzywdzonego, sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli subsydiarnych przed sądem.

Przygotowujemy i składamy wszelkie pisma procesowe, wnioski o przesłuchanie świadków, wnioski o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia. Sporządzamy apelacje, zażalenia i kasacje. Sporządzamy także prywatne akty oskarżenia oraz subsydiarne akty oskarżania.

Zapraszamy do kontaktu.