Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany?

Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia.

Kiedy?

Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek niewinny musi udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja materialna będzie gorsza niż w małżeństwie, a pogorszenie będzie miało charakter istotny. Nie oznacza to jednak, że musi być w niedostatku! Wystarczy porównanie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, w jakiej znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby do rozwodu nie doszło.

W jakim zakresie?

Należy pamiętać, że przepis art. 60 § 2 KRO nakłada na małżonka winnego rozwodu jedynie obowiązek przyczyniania się w odpowiednim zakresie do ponoszenia kosztów związanych z zaspokojeniem usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, co nie oznacza przerzucenia na niego w całości ciężaru utrzymania byłego małżonka.

Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności. Z reguły będzie on się znajdował pomiędzy granicą, poniżej której leży niedostatek, a granicą, której przekroczenie byłoby zrównaniem stopy życiowej obojga rozwiedzionych małżonków.

Równa stopa życiowa?

Nie. Uregulowanie z art. 60 § 2 kto nie daje małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz daje mu prawo do bardziej dostatniego życia poprzez przyczynianie się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 15 lipca 2004 r. I ACa 375/04)

Przez jaki czas?

Gdy zobowiązanym do dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu jest małżonek, który został uznany za winnego rozkładu pożycia to obowiązek ten nie jest ograniczony 5-letnim terminem.  Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa jednak w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Inni krewni?

Należy pamiętać, że obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu małżeństwa wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *